Kotły CFB/BFB 2

Fakop stanowi zaplecze produkcyjne części ciśnieniowych dla kotłów z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB), sztandarowego produktu Foster Wheeler i Amec Foster Wheeler w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Kotły CFB i BFB (ze stacjonarnym złożem fluidalnym) pozwalają na spalanie różnych rodzajów paliwa biomasowego i osiąganie założonych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, generują także ekonomiczne korzyści, wynikające z produkcji "zielonej energii".

Kotły CFB/BFB

Proces spalania odbywa się stopniowo, w niskiej temperaturze i przy zapewnieniu odpowiednio długiego czasu spalania, co w sposób naturalny powoduje tworzenie się jedynie małych ilości NOx przy jednocześnie wysokiej sprawności spalania. Następuje również wychwycenie zawartej w paliwie siarki, ponieważ węgiel spala się w obecności związków wapnia. Wykorzystując dodatkowo proces selektywnej, niekatalitycznej redukcji (SNCR) można uzyskać niską emisję NOx i SOx w bardzo ekonomiczny sposób, unikając w większości przypadków konieczności instalowania dodatkowych urządzeń do obniżenia emisji zanieczyszczeń.

Przy jednoczesnym utrzymaniu najniższych poziomów emisji i najwyższej sprawności oraz niezawodności nasze kotły CFB potrafią spalać prawie wszystkie paliwa stałe, włącznie z odpadami, które w innym przypadku trafiałyby na składowiska śmieci.

Kotły CFB BFB - 002.jpeg

Rozwiązania, które oferujemy, są tak różne, jak różni są nasi klienci. Możliwości uwzględnienia indywidualnych potrzeb obrazują przykładowo kotły CFB wytwarzające parę technologiczną dla zakładów papierniczych w Szwecji, spalające korę i szlamy, opalane węglem i biomasą kotły dla Samcheok Green Power Plant w Korei, czy kocioł CFB opalany w 100% biomasą dla Elektrowni Połaniec (80% drewno plus 20% odpady rolnicze). Jakość naszych konstrukcji potwierdza ich wieloletnia eksploatacja.

Kotły CFB BFB

Fakop uczestniczył w realizacji największego na świecie przepływowego kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MWe. Pierwsza tego typu jednostka na świecie zastąpiła wyeksploatowane bloki 120 MWe, stopniowo wycofywane z eksploatacji w Elektrowni Łagisza, należącej do Koncernu PKE SA. Sprawność brutto nowego bloku osiągnęła 46%, przy jednostkowym zużyciu paliwa mniejszym o około 5% niż w konwencjonalnym kotle walczakowym z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Dzięki zastosowaniu technologii przepływowej na paramerty nadkrytyczne uzyskano sprawność kotła przekraczającą 94%.

Kotły CFB BFB - 005.jpeg

Kotły CFB BFB - 004.jpeg

 

Realizacje

ELEKTROWNIA TURÓW

Siedziba: Bogatynia, Polska
Klient: BOT Elektrownia Turów S.A.
Uruchomienie: 1998, 2000, 2003, 2004
Moc: 2 x 235 MWe, 3 x 262 MWe
Paliwo: węgiel brunatny

ELCHO

Siedziba: Chorzów, Polska
Klient: EC Chorzów Elcho Sp. z o.o.
Uruchomienie: 2003
Moc: 2 x 113 MWe
Paliwo: węgiel kamienny

POŁANIEC

Siedziba: Połaniec, Polska
Klient: GDF Suez Energia Polska S.A.
Uruchomienie: 2012
Moc: 190 MWe
Paliwo: biomasa 100%